دانلود فایل-: آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 81

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت قند خراسان در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش ب قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری

دانلود فایل-: آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند خراسان در سال 80

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت قند خراسان در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش ب قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری

دانلود فایل-: آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 90

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت قند پیرانشهر در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری

دانلود فایل-: آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 89

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت قند پیرانشهر در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش قیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری